Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Nhà trường tuyên truyền cẩm nang 10 câu hỏi cần biết về dịch bệnh và hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh nắm được những vấn đề cần thực hiện khi học sinh đến trường.