Tập huấn kỹ năng phòng chống dịch Covid-19

Ngày 14 tháng 3 năm 2020 trường Mầm non Vành Khuyên tập huấn kỹ năng phòng chống dịch covid-19 đến toàn thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên.