Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

  • Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đăng tải tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=12_QnjCPHZ8 (video clip); https://vnanet.vn/vi/graphic/suc-khoe-7/chung-song-an-toan-voidai-dich-covid-19- 5267695.html (đồ họa).
  • Tài liệu về ứng dụng Bluezone:

+ Tài liệu, poster, video clip sử dụng để đăng phát trên màn hình điện tử, cổng/trang thông tin điện tử, các trang fanpage trên mạng xã hội được đăng tải tại địa chỉ: https://bit.ly/tailieubluezone.

+ Các tài liệu tuyên truyền khác về ứng dụng Bluezone tham khảo tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn (chọn mục Tài liệu).