Công điện của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

Công điện về việc Tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.